O NAMA

Informacije vezane za poduzeće Čisti otok d.o.o.

Čisti otok d.o.o.

Za komunalnu djelatnost Vir

Poduzeće “Čisti otok” d.o.o. osnovano je 2002. godine i u 100%-tnom je vlasništvu Općine Vir kao jedinog osnivača. “Čisti otok” trenutno zapošljava ukupno 39 djelatnika na raznim poslovnim iz djelokruga svoje djelatnosti. Poduzeće raspolaže tehničkim sredstvima za obavljanje svoje djelatnosti ponajviše specijalnim vozilima za skupljanje otpada (autosmećari, autopodizači, autokiperi, čistilice, auto kran,…).

“Čisti otok” d.o.o. Vir obavlja poslove sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada (kućnog otpada i krupnog otpada) sa kućnog praga na području JLS Vir. Pored sakupljanja i zbrinjavanja otpada, tvrtka je zadužena za čišćenje i održavanje javnih površina, groblja i okoliša svih javnih objekata na području JLS Vir. Ukupan broj stanovnika koji su uključeni u odvoz otpada, u periodu izvan turističke sezone, je oko 3 500. Za vrijeme turističke sezone taj broj u određenim vremenskim razdobljima naraste i do 70 000 osoba (turista i vlasnika kuća za odmor). Velika razlika u broju stanovnika, u sezoni i izvan nje, predstavlja problem pri postavljanju sistema gospodarenja otpadom, prije svega u izračunu potrebne opreme i broja uposlenih. Taj problem predstavlja veliki izazov za ovo poduzeće, izazov s kojim se njegovi djelatnici uspješno sučeljavaju.

Posebna briga u vodimo o planovima za budućnost i to u pogledu još kvalitetnije tehničke opremljenosti i sredstava za prikupljanje i odvoz otpada. Poduzeće, dakle, ima namjeru uspostaviti jedan kvalitetan integralni sistem gospodarenja otpadom na području Općine Vir, te u potpunosti ostvariti suvremene standarde gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izvršenje ovako postavljenih ciljeva, uz dosadašnji uspješan rad i stečena iskustva, otvaraju nove perspektive u radu ovog poduzeća i garanciju kvalitetnog gospodarenja otpadom na prostoru Općine Vir.

Rijeć direktora

 

Poštovani,

dobro došli na web stranice “ČISTI OTOK” d.o.o.! Nadam se da ćete ovdje pronaći korisne i zanimljive informacije. Tvrtka smo koja od 2002. godine predanim radom svojih djelatnika, uz sve moderniju opremu i stručno znanje, obavlja svrsishodan, društveno koristan posao. Djelatnost naše tvrtke se temelji na pružanju usluge, skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja čistoće javnih površina i plaža.

Misija nam je poboljšati kvalitetu življenja svih stanovnika otoka Vira na načelima održivog razvoja. Naša uloga nas obvezuje da svojim predanim radom budemo na usluzi svojim stanovnicima i korisnicima, te da održavanjem javnih površina naš otok učinimo čistim, urednim i funkcionalnim.

Prvi dojam otoka čini njegova čistoća te ćemo u sljedećim godinama učiniti sve kako bi, u svima koji navrate na naš otok, pobudili želju za povratkom.

U cijeloj toj priči nikako ne smijemo zaboraviti vas, dragi naši korisnici!

Suradnjom sa stanovnicima otoka Vira, možemo ostvariti partnerstvo, kojim ćemo lakše koračati u ljepšu i čišću budućnost, kako bi se naši najmlađi mogli ponositi mjestom u kojem odrastaju, te kako bi u njemu i ostali. Vizija nam je biti među najboljim pružateljima komunalnih usluga našeg kraja te se istaknuti uvažavanjem načela zaštite okoliša primjenjujući dostupnu tehnologiju.

Svaki pojedinac ima pravo na život u zdravom okolišu, pravo na informaciju, sudjelovanje u procesima odlučivanja o upravljanju i gospodarenju otpadom i okolišem. Stoga nam je jako važno ostvariti suradnju s vama, kako na terenu, tako i u ovoj virtualnoj stvarnosti. Pitajte, predlažite, javljajte nam se, odvojeno odlažite otpad i kupujte onoliko koliko vam je potrebno!

Direktor društva:
Željan Kalac, mag. oec.

Cisti otok ZK - potpis

Tvrtka danas

 

Naziv subjekta: ČISTI OTOK d.o.o.
Sjedište: Put mula 16, 23 234 Vir
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zadru
Matični broj: 01643258
OIB: 15717069876
IBAN: HR3624020061100542174 Erste banka d.d.
Info telefon: +385 23 362-830;
E-mail: [email protected]
Web: www.cistiotok.hr
Temeljni kapital: 270.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Željan Kalac, mag. oec.

 

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI:

check circle icon   Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada

check circle icon   Održavanje i čišćenje javnih površina

check circle icon   Održavanje nerazvrstanih cesta

check circle icon   Održavanje čistoće tržnice na malo

check circle icon   Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga

check circle icon   Crpljenje septičkih jama

check circle icon   Održavanje parkirališta

check circle icon   Kupnja i prodaja robe

check circle icon   Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

 

SKUPŠTINA je najviši organ Društva, a čini je predstavnik JLS Vir. Skupština odlučuje o svim bitnim pitanjima ustroja, organizacijskog i gospodarskog života Društva.

 

Predsjednik skupštine: Kristijan Kapović

NADZORNI ODBOR nadzire vođenje poslova društva i zastupa Društvo prema Upravi.

 

NO čini tri članova:

Članovi Nadzornog odbora :

  • Antonio Vučetić, predsjednik
  • Marino Rukavina, zamjenik predsjednika
  • Igor Kapović, član

 

UPRAVU DRUŠTVA čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva.

DIREKTOR DRUŠTVA: Željan Kalac, mag. oec.
ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA

Broj zaposlenih u Društvu: 39

Vizija budučnosti

 

Jedan od najvećih problema u svijetu je OTPAD, njegova količina i štetan utjecaj na zdravlje ljudi, okoliš i kvalitetu življenja danas je veći nego ikad prije.

Nedovoljno poznavanje problematike gospodarenja otpadom i slaba informiranost samo su neki od mnogih uzroka sve većeg zagađenja našeg okoliša.

Svjesni smo da samo promjena načina razmišljanja i čovjekova odnosa prema okolišu te promjena načina postupanja s otpadom može rezultirati sprječavanjem daljnje degradacije i narušavanja prirodnog okoliša.

To je moguće postići sustavnom edukacijom građana i kvalitetnom komunikacijom s javnošću što podrazumijeva izbor najboljih načina, poruka, sredstava, promidžbenih materijala, kao jamstvo za učinkovito provođenje akcija i ostvarivanje postavljenih ciljeva.
Provodeći cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, težimo ostvarivanju kvalitete života pojedinca i društva.

Svjesni smo da svaki građanin ima pravo na život u zdravom okolišu, pravo na informaciju te na sudjelovanje u procesima odlučivanja glede upravljanja i gospodarenja otpadom i okolišem.

Upravo zbog toga vrlo nam je bitan odnos naših djelatnika i stanovnika otoka Vira, tako da ćemo i ubuduće nastojati da on bude još brži i kvalitetniji, na obostrano zadovoljstvo.

Vizija društva ČISTI OTOK d.o.o. je stvoriti tvrtku koja će težiti radu u skladu sa europskim standardima i pružati usluge održavanja čistoće, odvoza komunalnog otpada te čišćenja i održavanja javnih površina na siguran, pouzdan, ekonomičan i nadasve ekološki prihvatljiv način.

Poslovna usmjerenost društva je korištenje moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja javnih površina na cjelokupnom prostoru otoka Vira, poslovima primarne reciklaže čime se znatno olakšava posao zaposlenima, a istodobno povećava kvaliteta usluge.

Dugoročna poslovna orijentacija je uspostava poslovne organizacije sa ciljem kako biti što bolji, a koja će istovremeno omogućavati pružanje kvalitetnih komunalnih usluga svakom našem korisniku.

Organizacijska struktura i kontakti

 

Tijela društva čine Skupština društva, Nadzorni odbor i Uprava društva

UPRAVU DRUŠTVA čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva.

Direktor vodi poslovanje društva te obavlja druge poslove propisane Zakonom, a djelokrug ovlaštenja i odgovornosti direktora utvrđeni su Pravilnikom i Ugovorom.

 

UPRAVA DRUŠTVA
Direktor:
Željan Kalac, mag.oec.
e-mail: [email protected]

 

SLUŽBA EKONOMSKO-FINACIJSKIH POSLOVA
Voditelj:
Tatjana Radović
e-mail: [email protected]

 

SLUŽBA KOMERCIJALNIH POSLOVA
Voditelj:
Tajana Markić
e-mail: [email protected]

 

Referenti:
Tajana Markić,
e-mail: [email protected]

 

Rea Badžaak
e-mail: [email protected]

 

SLUŽBA TEHNIČKIH POSLOVA
Voditelj:
Tomislav Čepić
e-mail: [email protected]

 

IT ADMINSTRATOR
Manuel Šestan Šimičev
e-mail: [email protected]

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

file pdf icon

Izjava o pristupačnosti

 

ČISTI OTOK d.o.o. Vir nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište ČISTI OTOK d.o.o. Vir koje se nalazi na adresi www.cistiotok.hr.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste ČISTI OTOK d.o.o.. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta ČISTI OTOK d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: [email protected].

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].

Politika zaštite okoliša

 

Politika upravljanja zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu društva ČISTI OTOK d.o.o. temelji se na zadovoljstvu korisnika naših usluga, očuvanju i zaštiti okoliša, te prevenciju ozljeda i oboljenja kao i sigurnosti na radu i poboljšanja zaštite zdravlja. Opseg integriranog sustava se odnosi na sakupljanje otpada, čišćenje javno prometnih površina te zbrinjavanje otpada, pogotovo na lokacijama djelovanja društva ČISTI OTOK d.o.o..

Sve aktivnosti vođene su s namjerom baziranom na osiguranju visoke razine kvalitete djelovanja, te osiguranju zaštite okoliša, sprječavanju onečišćenja i negativnih utjecaja na okoliš, u skladu sa aspektima zaštite okoliša. Isto tako sve aktivnosti su vođene sa namjerom preventivnog djelovanja u svrhu onemogućavanja pojave incidentnih situacija te kontinuirano poboljšanje sustava zaštite zdravlja i sigurnosti.

ČISTI OTOK d.o.o. će politiku ostvarivati na sljedeći način:

check circle icon   Poštivanjem svih zakonskih propisa, aspekata okoliša, te identificiranih opasnosti i rizika i drugih normi vezanih za poslovanje tvrtke, te ih nastojati provesti na ekološki i sigurnosno prihvatljiv način
check circle icon   Redovitom osposobljavanjem svojih zaposlenika u poznavanju zakonskih propisa, sredstava za rad i svim tehnološkim inovacijama vezanim za struku, te vezanih za sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i sigurnošću i zaštitom na radu, u svrhu podizanja ekološke svijesti, kvalitete i sigurnošću na radu
check circle icon   Investiranjem u održavanje i nabavku novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje usluga odvoza i zbrinjavanje otpada, te osiguranja sustava zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
check circle icon   Ispunjenjem očekivanja i zahtjeva korisnika svojih usluga, te ostalih zainteresiranih strana na razini ekološke i sigurnosne prihvatljivosti

ČISTI OTOK d.o.o. će utvrđivati zadovoljstvo korisnika svojih usluga i takva saznanja koristiti za trajno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zdravlja te sigurnosti na radu.

Ostvarenje provođenje svoje politike ČISTI OTOK d.o.o. će mjeriti:

check circle icon   Provjerom zadovoljstva korisnika usluga
check circle icon   Analizom uspješnosti obavljenih poslova
check circle icon   Analizom incidentnih situacija i provođenjem preventivnih i korektivnih mjera
check circle icon   Investiranjem u osposobljavanje osoblja i nabavku nove opreme sukladno tehnološkim zahtjevima struke, te ekološkim standardima i standardima u svrhu zaštite na radu i sigurnosti kako zaposlenih tako i svih dionika
check circle icon   Ostvarenim financijskim rezultatima

Poslovodstvo će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtijeva punu podršku u provođenju te politike i postavljanju ciljeva integriranog sustava.
Osim toga, poslovodstvo će educirati svoje zaposlenike da sve aktivnosti obavljaju na ekološki prihvatljiv način.

Politika zaštite osobnih podataka

 

ČISTI OTOK d.o.o., je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  i  mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke se može prikupljati te na koji način se koriste i čuvaju podatci te s kime ih smijemo dijeliti.

 

Osobni podaci

ČISTI OTOK d.o.o. neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (npr. u anketama, prilikom postavljanja upita, zahtjeva i sl.), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

Osobni podaci djece

Kada se nude usluge informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

ČISTI OTOK d.o.o. ulaže razumne napore u provjeru je li privolu u takvim slučajevima dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju.

 

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

 

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.

 

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

 

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

 

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

 

Cjelovitost i povjerljivost

Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Čistoća d.o.o. Zadar koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

 

Pitanja i komentari

ČISTI OTOK d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate.

O nama - Predmet poslovanja

Predmet poslovanja

Poduzeće Čisti otok d.o.o. u svojoj nadložnosti ima različit spektar djelatnosti koje su objedinjene unutar komunalne djelatnosti otoka Vira.