Obavijesti

Obavijesti iz poduzeća Čisti otok d.o.o.

OBAVIJESTI

Na ovoj stranici se mogu pogledati obavijesti vezane za poduzeće Čisti otok d.o.o.

OBAVIJEST: korisnicima IZNAJMLJIVAČIMA

Čisti otok doo - logo social share

ČISTI OTOK d.o.o., Put mula 16, 23 234 Vir
MB: 01643258; OIB: 15717069876
IBAN: HR3624020061100542174 Erste banka d.d.
Tel/fax: +385 23 362-830; E-mail: [email protected]

 

OBAVIJEST

korisnicima IZNAJMLJIVAČIMA

PDF Dokument sa Obavijesti

Ovim putem želimo obavijestiti sve korisnike koji se bave iznajmljivanjem svojih objekata (u daljnjem tekstu IZNAJMLJIVAČI) da će se od 01.05.2023 godine primjenjivati odredbe Cjenika za NEKUĆANSTVO (odnosno korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost). Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom čl. 70., stavak 3. (u daljnjem tekstu Zakon) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vir čl. 7. (u daljnjem tekstu Odluka), svi korisnici koji su registrirani kao iznajmljivači u registru iznajmljivača Zadarske županije i TZO Vir dužni su plaćati uslugu skupljanja otpada prema Zakonu i Odluci. Kako su usklađeni podaci sa navedenim registrom i evidentirani svi iznajmljivači obavještavamo sve korisnike o primjeni Cjenika. Temeljem Odluke čl. 33., stavka 2. odobrava se popust na cijenu javne usluge korisniku usluge kategorije koji nije kućanstvo (IZNAJMLJIVAČIMA) za obračunsko razdoblje u kojem je predao do 240 litara miješanog komunalnog otpada i to prema sljedećem kriteriju.

• Od 01.04.-30.09.2023 godine odobrava se 5% na ukupan iznos za korisnike koji su predali do 240 L MKO
• Od 01.10.2023. – 31.03.2024. godine odobrava se 50% svim korisnicima bez obzira na predanu količinu

MKO
Molimo sve korisnike koji imaju Rješenje o iznajmljivanju da se za sve informacije obrate našim službama putem kontakat obrasca i mail na našim stranicama www.cistiotok.hr. Svi korisnici koji se ne bave iznajmljivanjem ili su prestali, a uvedeni su u registar, neka se jave našim službama te prilože dokument o ukidanju statusa iznajmljivača (rok za isti je 30 dana od primjene Cjenika).

• Cjenik NE KUĆANSTVO

Tablica

 

 

 

 

 

1 Prikupljanje MKO putem doplatne vrećice za zapremine 60 litara sa logom Čisti otok d.o.o. Vir čijom cijenom je obuhvaćen odvoz i zbrinjavanje MKO. Doplatnom vrećicom odvozi se isključivo MKO.

Vir, 26. travnja 2023. godine

Direktor društva:
Željan Kalac, mag.oec.

Cisti otok ZK - potpis